Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Skada för barn prövas i Göta Hovrätt

 

Kan ett barn som otillåtets används för reklam i tidning bara ersättas med 500 kr? Ja, sa  Linköpings tingsrätt i en dom i juni i år.

Nu har Göra Hovrätt beslutat pröva om det är rimligt att Bostadsstiftelsen Platen i Motala skall kunna utnyttja okända barn i sin reklam och endast betala 500 kr i ersättning och skadestånd för brott mot lagen om namn och bild i reklam.

 

 

Tingsrätten har konstaterat i sin dom att bilder på små barn tagits utan erforderligt tillstånd av barnens vårdnadshavare.

- Genom att tingsrätten endast dömer ut 500 kr var till barnen öppnas möjligheter till missbruk av lagen (1978:800) om namn och bild i reklam, säger Staffan Teste, Bildombudsmannen AB som var ombud för barnen i tingsrätten.  Teste tycker att det är viktigt att målet nu prövas i högre instans. Det belopp som tingsrätten dömer ut är skanslöst lågt för brottet. Beloppen är så pass låga att de flesta företag skulle ha råd att agera i strid med lagen, dvs. utnyttja annans bild i reklamsammanhang utan samtycke. Med så låg ersättning skulle företag kunna strunta i att inhämta samtycke eftersom ersättningen de tvingas betala ut ändå är väldigt låg. Lagstiftaren uttryckte oro för missbruk av enskildas bild och namn i reklamsammanhang som en anledning till införandet av lag (1978:800) om namn och bild i reklam (prop. 1978/79:2 s. 3). Bekämpning av sådant missbruk är således ett grundläggande syfte med lagen.

 

- Det förefaller vidare högst märkligt att bevisningen från den part som har vidtagit den brottsliga handlingen läggs till grund för den skäliga ersättningen, säger Staffan Teste. Det förekommer knappast i brottmål i svensk rätt att domstolen utdömer det pris en snattare uppger att en hummer är värd jämfört med vad en ICA-handlare har annonserat ut hummern för i sin butik. Det är exakt vad tingsrätten kommer fram till i detta fall där man dömer ut vad den som begått intrång medger utan att ta någon som helst hänsyn till ifall den förfördelade kommit med andra krav. I immaterialrätten, som hänvisas till i propositionen om lagen om namn och bild i reklam, hänvisas ofta till vilka licenskrav den underlägsna parten hänvisat till. Balansgången är svår, men ersättning för ”brott” i domstolar som det egentligen är fråga om i detta fall lämpar sig knappast för vad ”brottslingen” medger.

 

- I sammanhanget är det viktigt att ta hänsyn till att personerna i fråga är barn, som generellt är mer utsatta än vuxna, vilket bör föranleda dels högre ersättning och dels högre skadestånd. Vidare hjälper bestämmelsen att skydda personer med hemlig eller skyddad identitet, vilket visar på vikten av att samtycke faktiskt inhämtas från alla avbildade personer i marknadsföringsbilder.

 

- Tingsrätten har kommit fram till en skälig ersättning som motsvarar 50 euro och inget skadestånd. Ett sådant domslut rimmar illa mot euroepisk rätt. Det kan uppfattas som tingsrätten mer tillvaratar kommersiella aktörers rätt än den enskilde människans. I förarbetena till lagen om namn och bild i reklam talas om att lagen kan luta sig gentemot immaterialrätten. En av huvudpunkterna i immaterialrätten är att jämställa partsintressena. Detta har tingsrätten klart missat i sin dom.