Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Friköpsavtal utan överlåtande ej tillräckligt

En fotograf har tilldömts 256 000 kr vid Stockholms tingsrätt för att tredje part överlåtit hans rättigheter vidare. Fotografen hade stämt företaget VisitSweden för intrång i hans upphovsrätt. VisitSweden å sin sida ansåg att de hade rätten då företaget Stockholm Visitors Board (SVB) friköpt bilderna av fotografen och att friköpet innebar att VisitSweden som hade avtal med SVB kunde använda bilderna i den avsedda omfattningen.

Stockholms tingsrätt var av en annan uppfattning. Rätten tog inte ställning till huruvida ett friköp av bilderna skett men ansåg att om SVB:s avtal med fotografen skulle gälla vidareöverlåtelse måste detta särskilt uttalats i avtalet och bevisbördan för att visa att så var fallet låg på användaren. Däremot ansåg tingsrätten inte att VisitSweden agerat oaktsamt utan att de gjort vad som åvilade dem genom att ordentligt kontrollera med SVB att de hade rätten att använda bilderna. Även om det senare visade sig enligt rätten att avtalet mellan SVB och fotografen var otillräckligt.

I och med att VisitSweden inte agerat oaktsamt ogillade rätten fotografens skadeståndstalan och eftersom fotografen begärt ersättning och skadestånd med 2,1 miljoner kr men bara fick ersättning för spridning med 256 000 kr fick fotografen svara för sina egna rättegångskostnader.

Domen visar hur viktigt det är att fullständiga avtal om upphovsrätt finns i alla led och att specifikt utnyttjande måste särskilt skrivas in i avtalen. VisitSwedens ombud i målet var Staffan Teste, Bildombudsmannen AB.