Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Friköpsavtal utan överlåtande ej tillräckligt

En fotograf har tilldömts 256 000 kr vid Stockholms tingsrätt för att tredje part överlåtit hans rättigheter vidare. Fotografen hade stämt företaget VisitSweden för intrång i hans upphovsrätt. VisitSweden å sin sida ansåg att de hade rätten då företaget Stockholm Visitors Board (SVB) friköpt bilderna av fotografen och att friköpet innebar att VisitSweden som hade avtal med SVB kunde använda bilderna i den avsedda omfattningen.

Stockholms tingsrätt var av en annan uppfattning. Rätten tog inte ställning till huruvida ett friköp av bilderna skett men ansåg att om SVB:s avtal med fotografen skulle gälla vidareöverlåtelse måste detta särskilt uttalats i avtalet och bevisbördan för att visa att så var fallet låg på användaren. Däremot ansåg tingsrätten inte att VisitSweden agerat oaktsamt utan att de gjort vad som åvilade dem genom att ordentligt kontrollera med SVB att de hade rätten att använda bilderna. Även om det senare visade sig enligt rätten att avtalet mellan SVB och fotografen var otillräckligt.

I och med att VisitSweden inte agerat oaktsamt ogillade rätten fotografens skadeståndstalan och eftersom fotografen begärt ersättning och skadestånd med 2,1 miljoner kr men bara fick ersättning för spridning med 256 000 kr fick fotografen svara för sina egna rättegångskostnader.

Domen visar hur viktigt det är att fullständiga avtal om upphovsrätt finns i alla led och att specifikt utnyttjande måste särskilt skrivas in i avtalen. VisitSwedens ombud i målet var Staffan Teste, Bildombudsmannen AB.