Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Tillstånd behövs nu för fotodrönare

Högsta förvaltningsdomstolen har i en ny dom slagit fast att yrkesmässig utnyttjande av kamera på drönare går under reglerna för kameraövervakningslagen. Just att kameran sitter på en drönare som flygs omkring innebär att den inte manövreras på platsen och därmed också faller under lagen till skillnad från handhållna kameror. Eftersom kameran på en drönare är uppsatt på ett rörligt föremål och därigenom kan vara mer eller mindre nära personer gör detta att personidentifiering kan vara möjlig och att drönarkameran kan användas för personövervakning och därmed blir 2 § i kameraövervakningslagen tillämplig.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar också att drönarkameran kommer att riktas gentemot platser dit allmänheten har tillträde och därmed behöver fotografen ansöka om tillstånd för drönarutnyttjandet hos länsstyrelsen i enlighet med kameraövervakningslagen.      

I vissa fall är dock en anmälan till länsstyrelsen tillräcklig och de fall då det räcker med en anmälan har blivit något fler och utvidgats i den nya kameraövervakningslagen. Länsstyrelserna kommer fortfarande att hantera tillståndsprövningar, anmälningar och operativ tillsyn av kameraövervakning beträffande platser dit allmänheten har tillträde. 

Lagen ger två möjligheter när det gäller kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde. Den ena, som torde bli den vanligaste, är att övervakningen sker efter en tillämpning av överviktsprincipen, vilket innebär att kameraövervakningen är tillåten om övervakningsintresset väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Den andra möjligheten är att den som ska övervakas lämnar sitt samtycke till övervakningen. Datainspektionen kommer fortfarande att ha hand om den operativa tillsynen av kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde.

 

När det gäller filmning och fotografering t.ex. från bil eller cykel faller detta inte under kameraövervakningslagen.   Högsta förvaltningsdomstolen har i en annan dom konstaterat att kameror i bil eller på cykel hanteras från platsen där den är placerad och därmed blir inte kameraövervakningslagen tillämplig.