Select Language / Välj Språk

Den svenska regeringen har kränkt upphovsmännens rättigheter!

Undersida till: 

På regeringens webbplats om mänskliga rättigheter har utan tillstånd fotografen Tammy Bergströms bild av en svensk flagga tillgängliggjorts.  Inte nog med detta brott gentemot upphovsrättslagstiftningen utan på webbplatsen uppgavs dessutom att bilden skulle ha UD som upphovsman.

Det verkar som it-intresserade utrikesministern Carl Bildt inte lyckats förmedla inom sitt ministerium att det är olagligt i svensk rätt att utnyttja annans upphovsrättsligt skyddade material och dessutom påstå att annan upphovsman tagit bilden än den verkliga.En av sveriges mest stulna bilder

Om inte den svenska regeringen kan låta bli att bryta mot upphovsrättslagen vem skall då upphovsmännen lita på?

Foto: Tammy Bergström

 

Annars kan man lugnt påstå att Carl Bild och hans utrikesdepartement är i lika gott eller dåligt sällskap.  Omkring 300 olika användare har utnyttjat flaggbilden, som kanske är Sveriges mest otillåtet spridda bild.  Flera lokalorganisationer inom Sverigedemokraterna har använt den på sina hemsidor, liksom liberaldemokraterna och nationaldemokraterna, tidigare LO-medarbetare och åtskilliga svenska kommuner, förutom bloggare och mängder med företag inte minst reklamföretag. I Ystads tingsrätt pågår f.n. ett mål gentemot en reklambloggare som använt flaggbilden.

”Så arbetar regeringen med mänskliga rättigheter i Sverige”, står det på den nu aktuella brottsliga hemsidan, där det heter ” Den svenska rättsordningen ska stå i överensstämmelse med de internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har anslutit sig till, och konventionerna ska följas på såväl nationell som kommunal nivå.”

Det lite märkliga är kanske annars att Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna artikel 17 talar om Förbud mot missbruk av rättigheter:

”Ingenting i denna konvention får tolkas så att det medför en rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet eller utföra handling som syftar till att utplåna någon av de fri- och rättigheter som angetts i konventionen eller till att inskränka dem i större utsträckning än vad som där medgetts.”

I  Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna heter det:

1. ”Var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad egendom, att nyttja den, att förfoga över den och att testamentera bort den. Ingen får berövas sin egendom utom då samhällsnyttan kräver det, i de fall och under de förutsättningar som föreskrivs i lag och mot rättmätig ersättning för sin förlust i rätt tid. Nyttjandet av egendomen får regleras i lag om det är nödvändigt för allmänna samhällsintressen.

2. Immateriell egendom ska vara skyddad. ”

Det är väl bara att hoppas att Carl Bild och hans ministerium, som var ansvariga då intrånget skedde, inte anser att samhällsnyttan kräver att Tammy Bergström skall lämna ifrån sig sin flaggbild till regeringen.

Staffan Teste jur.kand.

(Teste driver den juridiska byrån Bildombudsmannen AB som hjälper upphovsmän och rättsinnehavare och, är ombud för flaggfotografen.)